22/16947 - Spørgsmål om overholdelse af indgået aftale. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA kan ikke få medhold i, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:         

 

Dantaxi 4x48 A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd
Cvr-nr.: 39174901

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om, hvorvidt kørselskontoret Dantaxi 4x48 er erstatningsansvarlig for de ekstraudgifter, AA har haft i forbindelse med en ikke-gennemført taxikørsel.

Den 11. marts 2022 bestilte AA en taxi hos Dantaxi 4x48 A/S via selskabets app. Taxien skulle afhente ham den 12. marts 2022 kl. 02.15 til en fast pris på 108 kr., og [adresse 1] blev angivet som destinationsadresse. AA modtog den 12. marts 2022 kl. 02.05 orientering via appen om, at taxien var på vej. AA kontaktede Dantaxi 4x48 A/S kl. 02.17 og reklamerede over, at taxien var kørt fra hans adresse, hvorefter Dantaxi 4x48 A/S tildelte ham en ny taxi, der ankom kl. 02.31. Ved ankomsten af taxien ændrede AA destinationsadressen fra den oprindelige adresse til Kastrup lufthavn og betalte 1.128 kr. for transporten dertil.

AA reklamerede den 20. marts 2022 over, at han ikke var blevet orienteret om, at taxien var ankommet, og at taxien var kørt 1 minut efter det aftalte afhentningstidspunkt uden først, at have forsøgt at kontakte ham. AA krævede kompensation for udgiften til taxituren til Kastrup lufthavn. Dantaxi 4x48 A/S afviste AAs krav, idet han ikke var på adressen på aftale afhentningstidspunkt. AA fastholdt herefter sit krav.

AA har krævet 1.020 kr. i erstatning for de ekstraudgifter han har haft som følge af Dantaxi 4x48 A/S’ afslutning af turen uden kørsel. Han har til støtte herfor anført, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale ved ikke at orientere om ankomsten af taxi, ved ikke at forsøge at kontakte ham inden taxiens bortkørsel og ved ikke at afvente mere end et minut efter det aftalte afhentningstidspunkt. AA har endvidere anført, at han som følge af den misligholdte aftale er blevet påført ekstraudgifter ved ikke at kunne nå den planlagte togafgang, hvorved han var nødsaget til at tage en taxi til lufthavnen for at nå sin flyafgang

Dantaxi 4x48 A/S har afvist AAs krav og har til støtte herfor anført, at selskabet ikke har misligholdt parternes aftale, at AA kan følge taxiens placering via appen, og at selskabet var berettiget til at køre, idet AA ikke var klar på det aftalte afhentningstidspunktet. Dantaxi 4x48 A/S har endvidere anført, at AA ikke oplyste selskabet om, at taxien skulle anvendes til videre befordring, hvorfor Dantaxi 4x48 A/S ikke var bekendt med, at han skulle nå et tog.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1.

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og påregnelig følge af en ansvarspådragende handling eller undladelse fra den erhvervsdrivendes side.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AAs adresse med destination [adresse 1] den 12. marts 2022 kl. 02.15, og at taxien ankom til AAs adresse, men forlod adressen kl. 02.16.

Nævnet finder herefter ikke, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale om taxaens fremkosttidspunkt.

Nævnet finder endvidere ikke, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale ved at forlade AAs bopæl kl. 02.16. Nævnet har herved lagt vægt på, at det ikke over app’en var bestilt, at taxaen skulle afvente AAs fremkomst i et givet tidsrum, at der ikke var bestilt personlig afhentning ved hoveddøren, og at der ikke var bestilt telefonopkald ved taxaens fremkomst. Endelig har nævnet lagt vægt på, at der var indgået aftale om fastpris, således at AA ved sin senere fremkomst reducerede kørselskontorets dækningsbidrag ved køreturen, og på at AA havde mulighed for at følge taxaen på app’en.

AA kan herefter ikke få medhold i det fremsatte krav.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk (2 stemmer)