22/16948 - Udebleven taxi. Spørgsmål om kompetence og mangelfuld ydelse

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

Dantaxi A/S skal betale 12.500 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 175 kr. til BB

 

 

Forbruger: BB
Erhvervsdrivende:
Kørselskontoret Dantaxi A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd
CVR-nr.: 39789671

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en bindende aftale mellem parterne, herunder om Dantaxi A/S var berettiget til at annullere bestillingen.

BB bestilte en taxa hos Dantaxi A/S. Dantaxi A/S har oplyst, at taxaen blev bestilt telefonisk kl. 17.08 den 17. juli 2022. BB har oplyst, at taxaen blev bestilt den 17. juli 2022 ved middagstid, og at den blev bekræftet flere gange telefonisk.

Det er ubestridt, at taxaen blev bestil til afhentning den 18. juli 2022 kl. 00.30 på [banegård 1]. Den 18. juli 2022 kl. 00.30 rettede Dantaxi A/S henvendelse til BB og oplyste, at der ikke var en ledig taxi til det bestilte tidspunkt. BB reklamerede den 19. juli 2022 over den annullerede bestilling og anførte, at hun havde forsøgte at bestille en taxa ved tredjemand, som ikke havde en ledig taxi i området, hvorfor hun var nødsaget til at gå turen.

BB har klaget over, at den bestilte tur blev annulleret på det aftalte afhentningstidspunkt og anført, at hun var nødsaget til at gå 9,6 km, da det ikke var muligt at få en anden taxa til den bestilte tur.

Dantaxi A/S har afvist BBs klage og anført, at selskabet ikke har misligholdt parternes aftale, idet selskabet rettede henvendelse til BB, straks selskabet blev opmærksom på, at der ikke var en ledig vogn til rådighed på det bestilte tidspunkt. Dantaxi A/S har videre oplyst, at ” [by 1] er et område med meget få taxier og derfor kan der opstå situationer, hvor en taxi ikke kan fremskaffes på det bestilte tidspunkt.”

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Kompetence og beløbsgrænse

Klagenævnet for Taxi behandler klager vedrørende taxikørsel fra forbrugere af persontransport mod kørselskontorer, der er etableret i Danmark. Ved forbrugere forstås også forbrugende erhvervsdrivende. Ved taxikørsel forstås befordring, som defineret i taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, og som sælges via et kørselskontor, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 1.

Klagenævnet kan behandle sager vedrørende utilfredshed med en taxitur, herunder prisen for turen eller servicen, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 3.

I taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, er taxikørsel defineret som anden form for persontransport end kørsel for en offentlig myndighed og limousinekørsel.

Det følger af forarbejderne til taxiloven (LFF 2017-10-04 nr. 24, Almindelige bemærkninger), at:

”2.3.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Det er kørselskontoret, der definerer den service, kørselskontoret vil tilbyde offentligheden. Kørselskontoret er ikke forpligtet til at tilbyde alle typer af taxikørsel. Et kørselskontor kan eksempelvis vælge alene at tilbyde kørsel mod forudgående bestilling, eller kontoret kan tilbyde alle typer af taxikørsel. Ligeledes er kørselskontoret ikke forpligtet til at tilbyde kørsel døgnet rundt, året rundt. Det betyder eksempelvis, at et kørselskontor kan vælge kun at have biler i landdistrikter i det tidsrum, der ankommer tog til området.

2. 10 Klageordning

[…]

2.10.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Ifølge den politiske aftale om modernisering af taxiloven skal kørselskontorerne have ansvar for at behandle klager fra kunderne og oplyse kunderne om klagemuligheder, priser m.v. Desuden skal kørselskontorerne bidrage til finansiering af et uafhængigt klagenævn.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at kunder i den erhvervsmæssige persontransport i biler også har et behov for at kunne klage over den transport, som de køber.

Det kan fx være tilfælde, hvor kunden mener, at chaufføren kører en omvej eller i tilfælde, hvor kunden ikke er tilfreds med den service, som chaufføren yder. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvornår en given tur er kørt, turens omfang, prisen og hvilken chauffør, der kørte bilen osv.

Derfor er det vigtigt, at pligten til at give kunderne oplysning om klageadgangen og de oplysninger, der skal til for at dokumentere den enkelte tur, pålægges de virksomheder, der er ansvarlige for kørslen. I henhold til den foreslåede ordning bliver det entydigt kørselskontorerne, der bliver ansvarlige for serviceniveauet, og det er kørselskontorerne, som kunderne indgår en juridisk aftale med om en given kørsel, jf. lovforslagets § 20, stk. 5, hvorefter kunden har krav på at få diverse oplysninger om en kørt taxitur

[…]

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at der er behov for at få oprettet et uvildigt klagenævn, så kunderne har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med en taxitur, enten med prisen for turen eller med servicen og lignende"

Udenfor et nyt klagenævns kompetence vil være sager om, hvorvidt persondataforordningen er overholdt, idet disse sager hører under Datatilsynet, jf. i øvrigt afsnit 2.12 i de almindelige bemærkninger om forholdet til anden lovgivning, herunder persondataloven.

Det vil ligeledes være udenfor et nyt klagenævns kompetence at behandle tvister om person- og tingsskader forvoldt ved kørsel i medfør af færdselslovens regler, idet sådanne skader er dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.”

Nævnet finder indledningsvist, at det har kompetence til at behandle klagen. Nævnet har herved lagt vægt på, at taxilovens forarbejder og klagenævnets vedtægter foreskriver, at en forbruger kan klage over et kørselskontor vedrørende taxikørsel, herunder prisen eller servicen. Herefter – og idet bestilling af en taxi, herunder taxiens manglende fremmøde, ikke er undtaget fra klagenævnets kompetence i medfør af taxiloven eller Klagenævnets vedtægter – er det nævnets vurdering, at en klage over en taxis manglende fremkomst, må sidestilles med en klage over servicen, eller mangel på samme.

Det følger af vedtægterne for Klagenævnet for Taxi § 5, stk. 3, nr. 3, at nævnet kan afvise at behandle en klage, uanset at klagen ligger inden for nævnets kompetence, hvis sagsgenstanden ligger under 175 kr. Sager om klage over service i form af taxaens manglende fremkomst vil ikke alene ved den manglende fremkomst udløse et berettiget erstatningskrav. Ud fra klagens karakter er det nævnets vurdering, at klageren har en retlig interesse i at få prøvet sagen, og nævnet finder derfor ikke anledning til at afvise at behandle sagen.    

Nævnet bemærker hertil, at parterne er enige om, at de havde indgået en aftale om levering af en taxi, jf. nedenstående.

Misligholdelse

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1.

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne senest den 17. juli 2022, kl. 17.08 indgik en bindende aftale om levering af en taxi til [banegård 1] den 18. juli 2022 kl. 00.30, og at hun kl. 00.30 den 18. juli 2022 blev oplyst om, at der ikke var en taxi til rådighed. Nævnet lægger endvidere til grund, at Dantaxi A/S var bekendt med, at afhentningsstedet er et område med meget få taxier, og at der kan opstå situationer, hvor en taxi ikke kan fremskaffes på det bestilte tidspunkt.

Nævnet finder herefter, at Dantaxi A/S har misligholdt parternes aftale ved ikke, at stille den bestilte taxi til rådighed eller tage forbehold derfor.

BB får medhold i sin klage om mangelfuld service.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk (2 stemmer)