22/17424 - Spørgsmål om forsinket taxi. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA klage afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Taxi.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 175 kr. til AA.

 

 

Forbruger: AA
Erhvervsdrivende:
Dantaxi4x48 A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd
CVR-nr.: 39174901

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Dantaxi 4x48 A/S er erstatningsansvarlig for de ekstraudgifter, AA har haft i forbindelse med en ikke-gennemført taxikørsel.

Den 31. oktober 2022 kl. 22.04 bestilte AA telefonisk en taxi hos Dantaxi 4x48 A/S A/S. Taxien skulle afhente ham den 1. november 2022 kl. 03:40, og [banegård 1] blev angivet som destinationsadresse. Kl 03.42 erfarede AA, at taxien ikke var ankommet, hvorfor han rykkede selskabet for taxiens fremkomst. Dantaxi 4x48 A/S A/S afviste, at AA skulle have foretaget en bestilling og oplyste, at selskabet ville sende en vogn med det samme. Ved taxiens ankomst annullerede AA bestillingen og anførte, at han ikke ville kunne nå den planlagte togafgang.

AA reklamerede den 1. november 2022 over, at den forudbestilte taxi ikke ankom på det aftalte tidspunkt, og at han som følge heraf ikke nåede sit tog, og krævede erstatning for udgiften til taxituren fra [banegård 2] til [lufthavn 3] på 842 kr. Dantaxi 4x48 A/S afviste AAs krav og anførte, at selskabet ikke ydede refusion ved forsinkelser i forbindelse med en bestilling. Dantaxi 4x48 A/S henviste til selskabets forretningsbetingelser og til, at AA ikke havde oplyst, at han skulle med videre transport.

AA har krævet 842 kr. i erstatning for ekstraudgiften til taxituren fra [banegård 2] til [lufthavn 3]. AA har til støtte herfor anført, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parterne aftale, idet han ikke blev afhentet på det aftalte tidspunkt. AA har endvidere oplyst, at han ikke oplyste om, at han skulle nå et fly, idet han tidligere af selskabet er blevet oplyst om, at denne oplysning ikke kan noteres og er uden betydning.

Dantaxi 4x48 A/S A/S har afvist AAs klage og anført, at AA ikke havde oplyst om, at han skulle nå et fly, at AA derfor selv er ansvarlig i forhold til at afsætte tilstrækkelig tid til transporten, samt at selskabet ikke er erstatningsansvarlig i henhold til selskabets forretningsbetingelser pkt. 3 – Forsinkelse/udeblivelse.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Misligholdelse

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AAs adresse den 1. november 2022, kl. 03.40, og at Dantaxi 4x48 A/S A/S fornyet bestillingen af taxituren kl. 03.42, og at taxien ankom senere.

Nævnet finder herefter, at Dantaxi 4x48 A/S A/S har misligholdt parternes aftale om taxaens fremkosttidspunkt.

Erstatning

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og adækvat følge af en ansvarspådragende handling fra den erhvervsdrivendes side.

Der er for klagenævnet enighed mellem parterne om, at AA ved sin telefoniske bestilling den 1. november 2022 angav, at destinationsadressen var [banegård 1]. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt AA i forbindelse med sin bestilling af taxi oplyste, at han skulle med videre transport. AA har herom den 17. marts 2023 til nævnet skrevet ”Ved bestilling af taxa var det ikke muligt, at angive at man skulle nå et bestemt tog eller fly. Tidligere når jeg har bestilt taxaer har jeg gjort opmærksom på dette, men har fået at vide at det ikke spiller nogen rolle, og at det ikke er muligt at få skrevet som anmærkning”. AA har videre den 19. april 2023 til nævnet skrevet ” Da jeg bestilte taxaen sagde jeg højt, klart og tydeligt at jeg skulle nå et tog fra [banegård 1]”. Det er imidlertid i AA klage til Dantaxi 4x48 A/S A/S og den oprindelige klage til Klagenævnet for Taxi uomtalt, i hvilket omfang AA ved bestillingen af taxien omtalte, at han fra [banegård 1] skulle videre med tog til [by 3] og derfra med fly.

Nævnet finder på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen, at en endelig stillingtagen til, om AA i forbindelse med sin bestilling af taxi, oplyste at han skulle med videre transport, forudsætter en egentlig bevisførelse i form af bl.a. afhøring af sagens parter under strafansvar.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Klagenævnet for Taxi, finder nævnet, at sagen må afvises som uegnet til behandling ved nævnet (§ 5, stk. 3, nr. 4 i vedtægterne for Klagenævnet for Taxi).

Tilbagebetaling af klagegebyr

Beregningen af omkostninger følger af klagenævnets vedtægter § 27.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 26, stk. 2 i Klagenævnet for Taxis vedtægter.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Anne Lise Knørr, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Gry Midttun, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk