23/00755 - Udebleven taxi. Spørgsmål om mangelfuld ydelse

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA's klage afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Taxi.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 175 kr. til AA.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:

 

Dantaxi4x48 A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd
CVR-nr.: 39174901

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en bindende aftale mellem parterne, herunder om kørselskontoret Dantaxi 4x48 A/S har taget forbehold for forsinkelser.

Den 16. december 2022 bestilte AA en taxa til kl. 06.45 den 24. december 2022 hos Dantaxi 4x48 A/S via selskabets app. Den 24. december 2022 kl. 06.46 rettede AA henvendelses til kørselskontoret som oplyste at der ingen ledige vogne var i området, og at selskabet ikke havde mulighed for at sende en vogn. AA reklamerede herover og fastholdte, at hun havde forudbestilt taxaen via selskabets app, hvorefter kørselskontoret fastholdt, at der ikke kunne sendes en vogn på det aftalte tidspunkt, og AA annullerede herefter bestillingen.

Den 24. december 2022 reklamerede AA direkte til Dantaxi 4x48 A/S via selskabet hjemmeside og anførte, at hun havde annullerede bookingerne, idet selskabet havde oplyst, at der ingen ledige vogne var på det aftalte tidspunkt. Den 10. januar 2023 afviste selskabet AAs reklamation og anførte, at den 24. december 2022 var en rejsedag med stor aktivitet, og at selskabet via appen, havde gjort opmærksom på, at der kunne forekomme forsinkelser på ture.

AA har klaget over, at taxaen ikke ankom på det aftalte tidspunkt og har til støtte herfor anført, at der ikke på bestillingstidspunktet fremgik en pop-op besked om, at der kunne forekomme forsinkelser på ture. AA har endvidere krævet friholdelse for sagsomkostninger.

Kørselskontoret 4x48 Dantaxi A/S har afvist AAs klage og anført, at selskabet ikke har misligholdt parternes aftale, idet selskabet via deres app havde taget forbehold for forsinkelser grundet den store rejseaktivitet den 24. december, og at AA selv annullerede turen.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Kompetence

Klagenævnet for Taxi behandler klager vedrørende taxikørsel fra forbrugere af persontransport mod kørselskontorer, der er etableret i Danmark. Ved forbrugere forstås også forbrugende erhvervsdrivende. Ved taxikørsel forstås befordring, som defineret i taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, og som sælges via et kørselskontor, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 1.

Klagenævnet kan behandle sager vedrørende utilfredshed med en taxitur, herunder prisen for turen eller servicen, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 3.

I taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, er taxikørsel defineret som anden form for persontransport end kørsel for en offentlig myndighed og limousinekørsel.

Det følger af forarbejderne til taxiloven (LFF 2017-10-04 nr. 24, Almindelige bemærkninger), at:

”2.3.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Det er kørselskontoret, der definerer den service, kørselskontoret vil tilbyde offentligheden. Kørselskontoret er ikke forpligtet til at tilbyde alle typer af taxikørsel. Et kørselskontor kan eksempelvis vælge alene at tilbyde kørsel mod forudgående bestilling, eller kontoret kan tilbyde alle typer af taxikørsel. Ligeledes er kørselskontoret ikke forpligtet til at tilbyde kørsel døgnet rundt, året rundt. Det betyder eksempelvis, at et kørselskontor kan vælge kun at have biler i landdistrikter i det tidsrum, der ankommer tog til området.

2. 10 Klageordning

[…]

2.10.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Ifølge den politiske aftale om modernisering af taxiloven skal kørselskontorerne have ansvar for at behandle klager fra kunderne og oplyse kunderne om klagemuligheder, priser m.v. Desuden skal kørselskontorerne bidrage til finansiering af et uafhængigt klagenævn.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at kunder i den erhvervsmæssige persontransport i biler også har et behov for at kunne klage over den transport, som de køber.

Det kan fx være tilfælde, hvor kunden mener, at chaufføren kører en omvej eller i tilfælde, hvor kunden ikke er tilfreds med den service, som chaufføren yder. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvornår en given tur er kørt, turens omfang, prisen og hvilken chauffør, der kørte bilen osv.

Derfor er det vigtigt, at pligten til at give kunderne oplysning om klageadgangen og de oplysninger, der skal til for at dokumentere den enkelte tur, pålægges de virksomheder, der er ansvarlige for kørslen. I henhold til den foreslåede ordning bliver det entydigt kørselskontorerne, der bliver ansvarlige for serviceniveauet, og det er kørselskontorerne, som kunderne indgår en juridisk aftale med om en given kørsel, jf. lovforslagets § 20, stk. 5, hvorefter kunden har krav på at få diverse oplysninger om en kørt taxitur

[…]

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at der er behov for at få oprettet et uvildigt klagenævn, så kunderne har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med en taxitur, enten med prisen for turen eller med servicen og lignende"

Udenfor et nyt klagenævns kompetence vil være sager om, hvorvidt persondataforordningen er overholdt, idet disse sager hører under Datatilsynet, jf. i øvrigt afsnit 2.12 i de almindelige bemærkninger om forholdet til anden lovgivning, herunder persondataloven.

Det vil ligeledes være udenfor et nyt klagenævns kompetence at behandle tvister om person- og tingsskader forvoldt ved kørsel i medfør af færdselslovens regler, idet sådanne skader er dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.”

Nævnet finder indledningsvist, at det har kompetence til at behandle klagen. Nævnet har herved lagt vægt på, at taxilovens forarbejder og klagenævnets vedtægter foreskriver, at en forbruger kan klage over et kørselskontor vedrørende taxikørsel, herunder prisen eller servicen. Herefter – og idet bestilling af en taxi, herunder taxiens manglende fremmøde, ikke er undtaget fra klagenævnets kompetence i medfør af taxiloven eller Klagenævnets vedtægter – er det nævnets vurdering, at en klage over en taxis forsinket fremkost, må sidestilles med en klage over servicen, eller mangel på samme.

Nævnet bemærker hertil, at AAs efterfølgende annullering af den bestilte tur som følge af taxaens forsinkelse ikke afskærer nævnet fra at behandle sagen.

Misligholdelse

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne har indgået aftale om levering af en taxi til AAs adresse den 24. december 2023 kl. 06.45, og at hun kl. 06.46 blev oplyst om, at der ikke var en taxi til rådighed.

Der er enighed mellem parterne om, at AA bestilte taxaturen via selskabets app. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt AA i forbindelse med bestillingen af turen blev forevist en pop-op besked, som tog forbehold for forsinkelser på rejser den 24. december 2023.

Nævnet finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at en endelig stillingtagen til, om AA ved sin bestilling blev forevist pop-op beskeden, forudsætter en egentlig bevisførelse i form af bl.a. afhøring af sagens parter under strafansvar mv.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Klagenævnet for Taxi, finder nævnet, at sagen må afvises som uegnet til behandling ved nævnet (§ 5, stk. 3, nr. 4 i vedtægterne for Klagenævnet for Taxi).

Tilbagebetaling af klagegebyr

Beregningen af omkostninger følger af klagenævnets vedtægter § 27.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 26, stk. 2 i Klagenævnet for Taxis vedtægter.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk (2 stemmer)