23/14323 - Spørgsmål om mangler. Klage over røglugt

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AAs klage afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Taxi.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:

Taxa A/S

Rosenlunds Allé 8

2720 ​​Vanløse

cvr-nr.: 39177781

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om, hvorvidt kørselskontoret Taxa A/S er forpligtiget til at refundere vederlaget for taxaturen som følge af røggener.
Den 2. november 2023 kl. 19.39 bestilte AA en taxa hos Taxa A/S. Ta-xaen skulle afhente hende straks på hendes bopæl [adresse 1]. Taxaen an-kom kl. 19.49 og kørte hende til destinationen, hvilket AA betalte 376 kr. for.
AA reklamerede den 6. november 2023 over, at taxaen ved ankomsten var fuld af røg, og at hun som følge heraf havde været nødsaget til at have nedrullet vinduerne under hele turen. Taxa A/S beklagede AA oplevelse med turen og anførte, at alle selskabets biler var røgfri, og at Taxa A/S henstillede til alle deres chauffører om ikke og ryge i bilerne. Kørselskon-toret tilbød en voucher på 50 kr. i kompensation. AA afviste kompensati-onen og fremsatte krav om tilbagebetaling af vederlaget på 376 kr., hvil-ket kørselskontoret afviste.
AA har krævet tilbagebetaling af 376 kr. og har til støtte herfor anført, at Taxa A/S har misligholdt aftalen ved ikke at have leveret en røgfri taxa, idet det fremgår af kørselskontorets hjemmeside, at alle deres biler er røg-frie.
Taxa A/S har afvist at refundere vederlaget for taxatuen på 376 kr. og har til støtte herfor anført, at kørselskontorets taxaer er røgfri. Kørselskontoret har endvidere henvist til, at den anvendte taxa efterfølgende er blevet in-spiceret, og at der ikke blev fundet tegn på, at der har været røget i bilen.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Misligholdelse
Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).
Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyl-des forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den er-hvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.
Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AAs adresse den 2. november 2023, og at taxaen transporterede hende til den aftalte destination.
Nævnet har endvidere lagt til grund som ubestridt, at kørselskontorets ta-xier på kontorets hjemmeside omtales som røgfrie.
3 af 3
Nævnet finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at en endelig stillingtagen til, om taxaen lugtede af røg ved sin ankomst, forudsætter en egentlig bevisførelse i form af bl.a. afhøring af sagens parter under straf-ansvar mv.
Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Klagenævnet for Taxi, finder nævnet, at sagen må afvises som uegnet til behandling ved nævnet (§ 5, stk. 3, nr. 4, i vedtægterne for Klagenævnet for Taxi).

Tilbagebetaling af klagegebyr

Beregningen af omkostninger følger af klagenævnets vedtægter § 27.
Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 26, stk. 2, i Klagenævnet for Taxis vedtægter.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jesper Højte Stenbæk, indstillet af Dansk Erhverv

Anne Lise Knørr, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Martin Bruun-Houmølle, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk