22/16941 - Udebleven taxi. Spørgsmål om kompetence og mangelfuld ydelse. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA kan ikke få medhold i det fremsatte krav.

 

Forbruger:

AA

Indklagede:                

 

Vejle Taxa Kørselskontor A/S
C/O Christian Vindinggård 
Ringvej 1
CVR-nr.: 39722976

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om en udebleven taxi, og om klageren som følge heraf er berettiget til erstatning for sine ekstraudgifter i forbindelse hermed.

AA bestilte den 3. oktober 2021 en taxi til kl. 10:30 samme dag hos Vejle Taxa Kørselskontor A/S. Han erfarede kl. 10:39, at taxien ikke var ankommet, hvorfor han rykkede selskabet for taxiens fremkomst. Vejle Taxa Kørselskontor A/S oplyste, at der ville være en vogn fremme på AAs adresse kl. 10:49. Ifølge AA passerede en taxi i højt fart hans bopæl kl. 10:51. AA valgte herefter at anvende egen bil til Kastrup lufthavn, da han ikke kunne nå sit tog på den lokale station. AA reklamerede den 5. oktober 2021 over Vejle Taxa Kørselskontor A/S, idet den bestilte taxi aldrig ankom til det angivne tidspunkt. AA gjorde opmærksom på, at han havde bestilt to togbilletter, som nu var uanvendelige, at han havde haft udgifter til at køre frem og tilbage fra Kastrup lufthavn i egen bil, samt at han havde haft udgifter i forbindelse med bilens parkering ved lufthavnen, hvilke udgifter han krævede erstattet.

Vejle Taxa Kørselskontor A/S oplyste AA om, at han skulle have oplyst selskabet om, at han skulle nå et tog, da det i så fald ville have sat ekstra tid på hans bestilling af taxien. AA har fastholdt sit krav om erstatning.

AA har krævet 2.940 kr. i erstatning, svarende til de ekstraudgifter han har haft til broafgift og parkering i forbindelse med, at taxien ikke ankom til det aftalte tidspunkt. Han har til støtte herfor anført, at Vejle Taxa Kørselskontor A/S har misligholdt parternes aftale, idet han ikke blev afhentet på det aftalte tidspunkt eller senest kl. 10:51. Han har videre anført, at selskabet forsikrede ham om, at taxien var på vej, at han tidligere har anvendt selskabet uden problemer, og at selskabet som den professionelle part burde have oplyst ham om, at han skulle have oplyst om formålet med turen, hvis Vejle Taxa Kørselskontor A/S skulle have ageret anderledes. AA har fastholdt, at der ikke var en taxi på hans adresse kl. 10:51.

Vejle Taxa Kørselskontor A/S har afvist AAs krav om erstatning og anført, at der blev tildelt en vogn til AA kl. 10:39, og at den tildelte vogn kørte forgæves kl. 10:51. Vejle Taxa Kørselskontor A/S har desuden anført, at AA ikke havde oplyst selskabet om, at formålet med turen var, at han skulle nå et tog. Vejle Taxa Kørselskontor A/S har under sagens behandling indsendt GPS-koordinater for den tildelte vogn. Kørselskontoret har hertil oplyst, at det fremgår af GPS-koordinaterne, at den sidste markering på ruten er det sted på ruten, hvor chaufføren meldte forgæves.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Kompetence

Klagenævnet kan behandle sager vedrørende utilfredshed med en taxitur, herunder prisen for turen eller servicen (Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 3). 

Nævnet finder indledningsvist, at det har kompetence til at behandle klagen. idet en klage over en taxis manglende fremkost sidestilles med en klage over servicen, eller mangel på samme.

Misligholdelse og erstatning

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og adækvat følge af en ansvarspådragende handling fra den erhvervsdrivendes side.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne indgik aftale om levering af en taxi til AAs adresse den 3. oktober 2021 kl. 10:30, og at der blev tildelt en taxi kl. 10:39. Nævnet lægger på baggrund af GPS-koordinaterne til grund, at den af Vejle Taxa Kørselskontor A/S’ tildelte vogn ikke standsede ved AA adresse, [adresse 1], men i stedet på en anden adresse på [vej 2] den 3. oktober 2021 kl. 10:51.

Nævnet finder herefter, at der er indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AAs adresse, og at Vejle Taxa Kørselskontor A/S har misligholdt parternes aftale ved ikke at afhente AA på hans adresse, [adresse 1].

Nævnet finder imidlertid ikke, at AA har krav på erstatning for de udgifter, han som følge af Vejle Taxa Kørselskontor A/S’ misligholdelse har haft til transport og parkering ved Kastrup Lufthavn. Nævnet har lagt vægt på, at Vejle Taxa Kørselskontor A/S ikke var bekendt med, at AA skulle bruge taxien til videre befordring, herunder til lufthavnen, og at det derfor ikke har været påregneligt for Vejle Taxa Kørselskontor A/S, at AA skulle afholde udgifter til anden videre transport og parkering.

AA kan herefter ikke få medhold i det fremsatte krav.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk (2 stemmer)