22/16942 - Udebleven taxi. Spørgsmål om kompetence og mangelfuld ydelse. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA kan ikke få medhold i det fremsatte krav.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:

 

Taxa Syd Kørselskontor A/S
C/O Odense Taxa Amba
Ove Gjeddes Vej 16
5220 Odense SØ
CVR-nr.: 25539028

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om en udebleven taxi, og om klageren som følge heraf kan kræve erstatning for sine ekstraudgifter.

AA bestilte den 24. juni 2022 en taxi hos Taxa Syd Kørselskontor A/S, som skulle afhente hende den 26. juni 2022 kl. 00:35 på hendes bopæl, men angav ikke i den forbindelse destinationsadressen. AA blev ikke afhentet til det aftalte tidspunkt, hvorfor hun rykkede Taxa Syd Kørselskontor A/S for afhentning og oplyste, at hun skulle nå en bus til Italien. Taxa Syd Kørselskontor A/S oplyste hende om, at der ikke var en ledig taxi på det givne tidspunkt. AA rykkede følgelig for en taxi to gange.

AA reklamerede den 30. juni 2022 over den manglende afhentning og krævede en kompensation for den manglende afhentning. Taxa Syd Kørselskontor A/S afviste AAs krav, idet der ikke var ledige vogne på det pågældende tidspunkt. Selskabet tilbød en gratis taxitur inden for Kolding Kommune.

AA fastholdt den 19. juli 2022 sin reklamation og krævede 3.560 kr. erstattet som følge af den manglende afhentning. Taxa Syd Kørselskontor A/S afviste AAs krav og fastholdt sit tilbud om en gratis tur inden for Kolding Kommune

AA har krævet i alt 5.960 kr. i erstatning og godtgørelse for svie og smerte for de ekstra udgifter, hun har haft som følge af Taxa Syd Kørselskontor A/S’ manglende afhentning af hende i en taxi, subsidiært 3.560 kr. Hun har til støtte herfor anført, at Taxa Syd Kørselskontor A/S har misligholdt parternes aftale ved ikke at afhente hende på trods af, at hun havde bestilt taxien to dage forinden. AA har videre anført, at hun som følge af den manglende afhentning er blevet påført ekstraudgifter i forbindelse med sin rejse til Italien, da hun har måtte anvende andre transportmidler og –veje end dem, som hun oprindeligt havde bestilt og betalt.

Taxa Syd Kørselskontor A/S har afvist AAs krav og anført, at selskabet ikke har misligholdt parternes aftale. Taxa Syd Kørselskontor A/S har videre anført, at AA ikke oplyste selskabet om, at taxien skulle anvendes til videre befordring, hvorfor Taxa Syd Kørselskontor A/S ikke var bekendt med, at hun skulle nå en bus. Taxa Syd Kørselskontor A/S har desuden anført, at AA ikke har dokumenteret sine udgifter til kørsel i bil tur/retur mellem Brandsby (Langeland) og Hamborg.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Kompetence

Klagenævnet for Taxi behandler klager vedrørende taxikørsel fra forbrugere af persontransport mod kørselskontorer, der er etableret i Danmark. Ved taxikørsel forstås befordring, som defineret i taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, og som sælges via et kørselskontor, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 1.

Klagenævnet kan behandle sager vedrørende utilfredshed med en taxitur, herunder prisen for turen eller servicen, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 3.

I taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, er taxikørsel defineret som anden form for persontransport end kørsel for en offentlig myndighed og limousinekørsel.

Det følger af forarbejderne til taxiloven (LFF 2017-10-04 nr. 24, Almindelige bemærkninger), at:

”2.3.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Det er kørselskontoret, der definerer den service, kørselskontoret vil tilbyde offentligheden. Kørselskontoret er ikke forpligtet til at tilbyde alle typer af taxikørsel. Et kørselskontor kan eksempelvis vælge alene at tilbyde kørsel mod forudgående bestilling, eller kontoret kan tilbyde alle typer af taxikørsel. Ligeledes er kørselskontoret ikke forpligtet til at tilbyde kørsel døgnet rundt, året rundt. Det betyder eksempelvis, at et kørselskontor kan vælge kun at have biler i landdistrikter i det tidsrum, der ankommer tog til området.

2. 10 Klageordning

[…]

2.10.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Ifølge den politiske aftale om modernisering af taxiloven skal kørselskontorerne have ansvar for at behandle klager fra kunderne og oplyse kunderne om klagemuligheder, priser m.v. Desuden skal kørselskontorerne bidrage til finansiering af et uafhængigt klagenævn.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at kunder i den erhvervsmæssige persontransport i biler også har et behov for at kunne klage over den transport, som de køber.

Det kan fx være tilfælde, hvor kunden mener, at chaufføren kører en omvej eller i tilfælde, hvor kunden ikke er tilfreds med den service, som chaufføren yder. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvornår en given tur er kørt, turens omfang, prisen og hvilken chauffør, der kørte bilen osv.

Derfor er det vigtigt, at pligten til at give kunderne oplysning om klageadgangen og de oplysninger, der skal til for at dokumentere den enkelte tur, pålægges de virksomheder, der er ansvarlige for kørslen. I henhold til den foreslåede ordning bliver det entydigt kørselskontorerne, der bliver ansvarlige for serviceniveauet, og det er kørselskontorerne, som kunderne indgår en juridisk aftale med om en given kørsel, jf. lovforslagets § 20, stk. 5, hvorefter kunden har krav på at få diverse oplysninger om en kørt taxitur

[…]

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at der er behov for at få oprettet et uvildigt klagenævn, så kunderne har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med en taxitur, enten med prisen for turen eller med servicen og lignende"

Udenfor et nyt klagenævns kompetence vil være sager om, hvorvidt persondataforordningen er overholdt, idet disse sager hører under Datatilsynet, jf. i øvrigt afsnit 2.12 i de almindelige bemærkninger om forholdet til anden lovgivning, herunder persondataloven.

Det vil ligeledes være udenfor et nyt klagenævns kompetence at behandle tvister om person- og tingsskader forvoldt ved kørsel i medfør af færdselslovens regler, idet sådanne skader er dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.”

Nævnet finder indledningsvist, at det har kompetence til at behandle klagen. Nævnet har herved lagt vægt på, at taxilovens forarbejder og klagenævnets vedtægter foreskriver, at en forbruger kan klage over et kørselskontor vedrørende taxikørsel, herunder prisen eller servicen. Herefter – og idet bestilling af en taxi, herunder taxiens manglende fremmøde, ikke er undtaget fra klagenævnets kompetence i medfør af taxiloven eller Klagenævnets vedtægter – er det nævnets vurdering, at en klage over en taxis manglende fremkost, må sidestilles med en klage over servicen, eller mangel på samme.

Misligholdelse og erstatning                         

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1.

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og påregnelig følge af en ansvarspådragende handling eller undladelse fra den erhvervsdrivendes side.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AA adresse den 26. juni 2022 kl. 00:35, og at hun kl. 01:10 den 26. juni 2022 blev oplyst om, at der ikke var en taxi til rådighed.

Nævnet finder herefter, at Taxa Syd Kørselskontor A/S har misligholdt parternes aftale.

Nævnet finder imidlertid ikke, at AA har krav på erstatning for de udgifter, hun som følge af Taxa Syd Kørselskontor A/S’ misligholdelse har haft til transport med tredjemands fra sin bopæl til Italien. Nævnet har lagt vægt på, at Taxa Syd Kørselskontor A/S ikke var bekendt med, at AA skulle bruge taxien til videre befordring, herunder til udlandet, og at det derfor ikke har været påregneligt for Taxa Syd Kørselskontor A/S, at AA skulle afholde udgifter til anden videre transport.

AA kan herefter ikke få medhold i det fremsatte krav.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk (2 stemmer)